Категории

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на непълно работно време по трудово правоотношение за длъжността „Главен архитект“

15 Ноември 2018 | 08:59 Прочетена: 1609

                                                                О Б Я В Л Е Н И Е    Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на непълно работно време по трудово правоотношение за длъжността „Главен архитект“.
    1. Минимални изисквания, за заемане на длъжността:
    1.1.Образование – висше – квалификационна степен – „магистър“
    1.2.Минимален професионален опит: 3 години
    1.3.Професионално направление: „Архитектура“.
    2. Допълнителни изисквания:
    2.1. компютърни умения – Word, Excel;
    2.2.компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;
    2.3. организационна компетентност;
    2.4. комуникационна компетентност;
    2.5. компетентност за работа с граждани.
    3. Специфични изисквания, установени с нормативен акт: Съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ –придобита пълна проектантска правоспособност или необходим стаж за придобиването и.
    4.  Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
    4.1. подбор по документи
    4.2. интервю.
    5. Кратко описание на длъжността:
    Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителство на територията на Община Етрополе. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.
    6.   Необходими документи:
    6.1. заявление до Кмета на общината (свободен текст);
    6.2. автобиография по европейски образец;
    6.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
    6.4. копие от документ за придобита пълна проектантска правоспособност;
    6.5. копия на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит от трудова книжка, и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.
    6.6. други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
    7. Документите за участие в конкурса се представят лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Етрополе, във вестник „Етрополски преглед“ и върху информационното табло в сградата на Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
    8.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на общинска администрация – Етрополе и в официалния сайт на общината.
    9. Минимален размер на основната заплатата определена за длъжността: 510 лв.

 Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе.