Категории

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

26 Юни 2024 | 14:59 Прочетена: 149

 

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 113/30.05.2024 г. (Протокол № 9) на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3443/15.08.2022 г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 27632.641.68 (две, седем, шест, три, две, точка, шест, четири, едно, точка, шест, осем), находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”, с НТП „За друг вид застрояване” с площ от 0.899 дка (осемстотин деветдесет и девет кв.м.).

 

            Търгът ще се проведе на 16.07.2024 г. от 10:30 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, зала 311. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 23.07.2024 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

 

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.      Начална тръжна цена:  13 485.00 (тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет) лева, без включен ДДС (облагаем).

2.      Стъпка на наддаване: 944.00 (деветстотин четиридесет и четири) лева.

3.      Размерът на депозита за участие в търга е 944.00 (деветстотин четиридесет и четири) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 15.07.2024 г., а при повторен търг до 22.07.2024 г.

4.      Цена на тръжната документация: 60.00 (шестдесет) лева, без включен ДДС (облагаем), която може да бъде закупена до 15.07.2024 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 22.07.2024 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5.      Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.      Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 15.07.2024 г., а при повторен търг на 22.07.2024 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

ИНЖ. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ       /п/

 

Кмет на Община Етрополе

 

 

 

Списък от файлове
Обява 27632.641.68 Преглед