Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

15 Май 2024 | 09:17 Прочетена: 167

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,

във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен под № 82 за поставяне на премествам обект: Павилион за търговска дейност с площ от 35.00 (тридесет и пет) кв. м., съгласно одобрена схема – графична основа за разполагане на преместваеми търговски обекти върху общински терени, одобрена от Главния архитект на Община Етрополе, находящ се в зелената площ на кв. 128 в непосредствена близост до блок № 5 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 298/22.02.2001 г., вписан в Службата по вписванията с вх. Рег. № 497/20.09.2006 г., Акт № 133, том II, ок 372, парт. книга том 59 за срок от 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе на 29.05.2024 г. от 10:30 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 05.06.2024 г. в административната сграда на Община Етрополе, зала № 311, ет. III.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 175.00 (сто седемдесет и пет) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване 13.00 (тринадесет) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 13.00 (тринадесет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 28.05.2024 г., а при повторен търг до 04.06.2024 година.

4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 28.05.2024 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 04.06.2024 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 28.05.2024 г., а при повторен търг на 04.06.2024 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.

За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

 

 

 

ИНЖ. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ