Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

30 Април 2024 | 11:47 Прочетена: 290

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 79/26.03.2024 г. по Протокол № 7 на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3450/18.08.2022 г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 27632.641.18 (две, седем, шест, три, две, точка, шест, четири, едно, точка, едно, осем), находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”, с НТП „За друг вид застрояване” с площ от 684 (шестстотин осемдесет и четири) кв.м.

Търгът ще се проведе на 21.05.2024 г. от 10:00 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, зала 311. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.05.2024 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена: 8 208.00 (осем хиляди двеста и осем) лева, без включен ДДС (облагаем).

2. Стъпка на наддаване: 575.00 (петстотин седемдесет и пет) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 575.00 (петстотин седемдесети пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BIC – CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 20.05.2024 г., а при повторен търг до 27.05.2024 г.

4. Цена на тръжната документация: 60.00 (шестдесет) лева, без включен ДДС (облагаем), която може да бъде закупена до 20.05.2024 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 27.05.2024 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 20.05.2024 г., а при повторен търг на 27.05.2024 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

 

 

ИНЖ. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на Община Етрополе