Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

01 Април 2024 | 16:46 Прочетена: 507

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

 

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение – магазин за промишлени стоки с полезна площ от 50.00 (петдесет) кв.м., находящ се на бул. „Руски“ № 100, Жилищен блок № 1, първи етаж, между оси 24 - 26, построен в УПИ II – „За жилищно строителство“, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 94/05.12.1997 г., вписан в Службата по вписванията под № 197, том III ОК 646, вх. рег. № 724 от 10.12.2004 г. на парт. книга том 59, за срок от 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе на 16.04.2024 г. от 10:30 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 23.04.2024 г. в административната сграда на Община Етрополе, зала  № 311, ет. III.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 400.00 (четиристотин) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване 28.00 (двадесет и осем) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 28.00 (двадесет и осем) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00, BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 15.04.2024 г., а при повторен търг до 22.04.2024 година.

4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 15.04.2024 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 22.04.2024 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 15.04.2024 г., а при повторен търг на 22.04.2024 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише "Деловодство”.

За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

 

 

 

ИНЖ. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ    /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ