Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

01 Декември 2023 | 14:32 Прочетена: 1140

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 639/19.10.2023 г. /Протокол № 51/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3443/15.08.2022 г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 27632.641.68 /две, седем, шест, три, две, точка, шест, четири, едно, точка, шест, осем/, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”, с НТП „За друг вид застрояване” с площ от 899 /осемстотин деветдесет и девет/ кв.м.

            Търгът ще се проведе на 18.12.2023 г. от 10:00 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, зала 311. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.12.2023 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.     Начална тръжна цена:  6 293.00 /шест хиляди двеста деветдесет и три/ лева, без включен ДДС /облагаем/.

2.     Стъпка на наддаване: 315.00 /триста и петнадесет/ лева.

3.     Размерът на депозита за участие в търга е 441.00 /четиристотин четиридесет и един/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 15.12.2023 г., а при повторен търг до 22.12.2023 г.

4.     Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена до 15.12.2023 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 22.12.2023 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5.     Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.     Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 15.12.2023 г., а при повторен търг на 22.12.2023 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

инж. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ  /п/

Кмет на Община Етрополе