Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

17 Октомври 2023 | 11:42 Прочетена: 855

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 622/14.09.2023 г. /Протокол № 49/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3779/27.06.2023 г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 06608.174.986 /нула, шест, шест, нула, осем, точка, едно, седем, четири, точка, девет, осем, шест/, находящ се в землището на с. Брусен, с НТП „Друг вид земеделска земя”, категория на земята нула и с площ от 3.036 дка /три хиляди тридесет и шест кв.м./

            Търгът ще се проведе на 01.11.2023 г. от 10:30 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 307. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.11.2023 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.     Начална тръжна цена:  9 108.00 /девет хиляди сто и осем/ лева, без включен ДДС /необлагаем/.

2.     Стъпка на наддаване: 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева.

3.     Размерът на депозита за участие в търга е 640.00 /шестстотин и четиридесет/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 31.10.2023 г., а при повторен търг до 07.11.2023 г.

4.     Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена до 31.10.2023 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 07.11.2023 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5.     Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.     Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 31.10.2023 г., а при повторен търг на 07.11.2023 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

СТАНКА ДИМИТРОВА           /п/

 

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-519/25.09.2023 г./