Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

17 Октомври 2023 | 11:40 Прочетена: 618

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 620/14.09.2023 г. /Протокол № 49/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3450/18.08.2022 г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 27632.641.18 /две, седем, шест, три, две, точка, шест, четири, едно, точка, едно, осем/, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”, с НТП „За друг вид застрояване” с площ от 684 /шестстотин осемдесет и четири/ кв.м.

            Търгът ще се проведе на 01.11.2023 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 307. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.11.2023 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.    Начална тръжна цена:  4 788.00 /четири хиляди седемстотин осемдесет и осем/ лева, без включен ДДС /облагаем/.

2.    Стъпка на наддаване: 240.00 /двеста и четиридесет/ лева.

3.    Размерът на депозита за участие в търга е 340.00 /триста и четиридесет/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 31.10.2023 г., а при повторен търг до 07.11.2023 г.

4.    Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена до 31.10.2023 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 07.11.2023 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5.    Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.    Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 31.10.2023 г., а при повторен търг на 07.11.2023 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

СТАНКА ДИМИТРОВА     /п/

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-519/25.09.2023 г./