Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

17 Октомври 2023 | 11:38 Прочетена: 461

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

 

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,

във връзка с чл.14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен под № 6 за поставяне на премествам обект: Павилион № 5, за продажба на хранителни и промишлени стоки с площ от 16.00  (шестнадесет) кв. м., съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, одобрена от Главния архитект на Община Етрополе, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански“, пред кв. 178 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АПОС № 99/28.01.1998 г., вписан в Службата по вписванията с вх. Рег. № 537/06.06.2005 г., Акт  № 78, том III, ок 496, парт. книга том 59 за срок от 5 (пет) години.

            Търгът ще се проведе на 01.11.2023 г. от 10:00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 08.11.2023 г. в административната сграда на Община Етрополе, стая № 307, ет. III.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване 8.00 (осем) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 8.00 (осем) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00, BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 31.10.2023 г., а при повторен търг до 07.11.2023 година.

4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 31.10.2023 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 07.11.2023 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише Каса.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 31.10.2023 г., а при повторен търг на 07.11.2023 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.

           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

 

 

 

СТАНКА ДИМИТРОВА               /п/    

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ          

 /Съгласно Заповед № РД-15-519/25.0.2023 г./