Категории

О Б Я В А

24 Юли 2023 | 11:35 Прочетена: 730

        

На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 102 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд по землища, посочени в Приложение № 1, за срок от една стопанска година- 2023/2024 г.

          Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 09.08.2023 г. от 10:00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая 312, етаж III, при неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.08.2023 г. в същия час, на същото място и при същите ред и условия.

          Търгът ще се проведе при следните условия:

          1.Началната тръжна цена за всеки имот, за който се кандидатства е равна или по-висока от началната годишна наемна цена, посочена в Приложение № 1 /колона седем от таблицата/.

          2. Кандидатите за участие в публичния търг внасят депозит в размер на 10 % от началната тръжна годишна наемна цена за всеки един от имотите, който се внася в касата на Община Етрополе, стая 210, втори етаж до 16:00 часа на 08.08.2023 г., а при повторен търг до 15.08.2023 г.

          3. Цена на тръжната документация: 40.00 /четиридесет/ лева без ДДС, която може да бъде закупена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „Каса“, всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа до 08.08.2023 г., а при повторен търг до 15.08.2023 г.

          4. До участие в тайния търг ще се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Кандидатите могат да кандидатстват за един или няколко имота, като се предлага цена за всеки имот отделно.

          5. Заявленията и документите към тях за участие в тайния търг се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „Деловодство“, находящо се на първия етаж в сградата до 17:00 часа на 08.08.2023 г., а при повторен търг до 15.08.2023 г.

           За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, телефон: 0720/68212

 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение № 1 – Списък на земеделските земи – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за индивидуално ползване, за стопанската 2023/2024 г.

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

Кмет на Община Етрополе

 

Списък от файлове
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Преглед