Категории

СУ ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем

20 Юли 2023 | 16:56 Прочетена: 337

СУ ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – „Кухня“, реално обособена част с полезна площ от 270 кв. м (двеста и седемдесет) от обект „Кухня със столова“ с обща полезна площ 590 кв. м (петстотин и деветдесет), находящ се в УПИ I – „За СОУ“,  кв. 50 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 822 от 08.05.2009 г., вписан в Служба по вписванията под № 122, том I, вх. рег. № 174, н. дело № 103, партида 854 – 859 от 27.05.2009 г., за срок от 10 (десет) години, с начална месечна наемна цена в размер на 270.00 (двеста и седемдесет) лв., без ДДС, съгласно тарифа за определяне на начални месечни наемни цени за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти на Община Етрополе – Приложение № 1, т.3.4 от Наредба № 5 за общинската собственост на Общински съвет – Етрополе (първа зона – 270 кв. м х 1.00 лв. = 270.00 лв.)

Обектът – предмет на настоящия конкурс, да запази предназначението си – за приготвяне на храна, да не възпрепятства училищната дейност.

Конкурсната документация за участие да се закупува до 16.00 ч. на 04.08.2023 г. на първия етаж (стая счетоводство) в сградата на СУ ”Христо Ясенов” срещу сумата от петнадесет  лева.

По сметката на СУ ”Христо Ясенов”, посочена в конкурсната документация, да се внася депозит в размер на 27.00 лв. (двадесет и седем лв.), ненадвишаващ 10% от началната тръжна цена, до 17.00 ч. на 04.08.2023 г.

Документите да се приемат в запечатан непрозрачен плик до 17.00 ч. на 04.08.2023 г. в деловодството на СУ ”Христо Ясенов” – стая 217.

Оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и на 04.08.2023 г. от 13.00 ч. до 17.00 ч., след закупуване на конкурсна документация и в присъствието на служител от СУ „Христо Ясенов“.

Дата, час и място за провеждане на конкурса – 07.08.2023 г. – 10.00 ч.  в сградата на СУ ”Христо Ясенов”, стая 213.

При неявяване на кандидати повторни конкурси да се проведат на 29.08.2023 г. и на 31.08.2023 г., при същия ред и условия.

Кандидатите при провеждането на публично оповестения конкурс да осигурят изпълнението на следното условие:

1.     Да извършат за своя сметка подобрения на материалната база в наетото помещение за периода на наемане. 

Обявата е публикувана на сайта на училището www.hristo-yassenov.com и във вестник „Етрополски преглед”.

 

 

МИЛА МАНЧЕВА  /п/

Директор