Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

12 Юли 2023 | 11:09 Прочетена: 416

 

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 588/25.05.2023 г. /Протокол № 46/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3469/30.08.2022 г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 27632.642.62 /две, седем, шест, три, две, точка, шест, четири, две, точка, шест, две/, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”, с НТП „За друг вид застрояване” с площ от 494 /четиристотин деветдесет и четири/ кв.м.

 

            Търгът ще се проведе на 28.07.2023 г. от 10:00 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, зала 311. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.08.2023 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

 

            Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1.      Начална тръжна цена:  2 223.00 /две хиляди двеста двадесет и три/ лева, без включен ДДС /облагаем/.

 

2.      Стъпка на наддаване: 115.00 /сто и петнадесет/ лева.

 

3.      Размерът на депозита за участие в търга е 160.00 /сто и шестдесет/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 27.07.2023 г., а при повторен търг до 03.08.2023 г.

 

4.      Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена до 27.07.2023 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 03.08.2023 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

 

5.      Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

 

6.      Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 27.07.2023 г., а при повторен търг на 03.08.2023 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

 

Кмет на Община Етрополе