Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

12 Май 2023 | 14:34 Прочетена: 346

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 560/30.03.2023 г. /Протокол № 43/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3447/18.08.2022 г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор № 27632.641.38 /две, седем, шест, три, две, точка, шест, четири, едно, точка, три, осем/, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „баш Самоков”, с НТП „За друг вид застрояване” с площ от 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м.

            Търгът ще се проведе на 30.05.2023 г. от 10:00 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.06.2023 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.      Начална тръжна цена:  3 800.00 /три хиляди и осемстотин/ лева, без включен ДДС /облагаем/.

2.      Стъпка на наддаване: 190.00 /сто и деветдесет/ лева.

3.      Размерът на депозита за участие в търга е 266.00 /двеста шестдесет и шест/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 29.05.2023 г., а при повторен търг до 06.06.2023 г.

4.      Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена до 29.05.2023 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 06.06.2023 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5.      Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.      Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 29.05.2023 г., а при повторен търг на 06.06.2023 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/

Кмет на Община Етрополе