Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

12 Май 2023 | 14:33 Прочетена: 368

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 561/30.03.2023 г. /Протокол № 43/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3204/14.06.2021 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот XIII /тринадесет/ - 123 /сто двадесет и три/, находящ се в квартал 30 /тридесет/ по подробния устройствен план на с. Рибарица, с площ от 1017 /хиляда и седемнадесет/ кв.м.

            Търгът ще се проведе на 30.05.2023 г. от 10:30 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.06.2023 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.      Начална тръжна цена:  11 187.00 /единадесет хиляди сто осемдесет и седем/ лева, без включен ДДС /облагаем/.

2.      Стъпка на наддаване: 559.35 /петстотин петдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/ лева.

3.      Размерът на депозита за участие в търга е 783.09 /седемстотин осемдесет и три лева и девет стотинки/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 29.05.2023 г., а при повторен търг до 06.06.2023 г.

4.      Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена до 29.05.2023 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 06.06.2023 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5.      Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.      Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 29.05.2023 г., а при повторен търг на 06.06.2023 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

Кмет на Община Етрополе