Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

25 Април 2023 | 15:39 Прочетена: 240

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 559/30.03.2023 г. /Протокол № 43/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на недвижим поземлен имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 188/22.11.2000 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот VIII /осем/ - 2017 /две хиляди и седемнадесет/, находящ се в квартал 180 /сто и осемдесет/ по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 501 /петстотин и един/ кв.м.

            Търгът ще се проведе на 10.05.2023 г. от 10:30 часа, в административната сграда на Община Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.05.2023 г., в същия час, на същото място, при същите условия и ред.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

1.      Начална тръжна цена:  9 519.00 /девет хиляди петстотин и деветнадесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/.

2.      Стъпка на наддаване: 475.95 /четиристотин седемдесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки/ лева.

3.      Размерът на депозита за участие в търга е 666.33 /шестстотин шестдесет и шест лева и тридесет и три стотинки/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00, BICCECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, находяща се на II етаж, стая № 210 до 16:00 часа на 09.05.2023 г., а при повторен търг до 16.05.2023 г.

4.      Цена на тръжната документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без включен ДДС /облагаем/, която може да бъде закупена до 09.05.2023 г., всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 16.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Етрополе, етаж I, гише „Каса”.

5.      Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден до 16:00 часа до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.      Заявления за участие в търга се подават до 17:00 часа на 09.05.2023 г., а при повторен търг на 16.05.2023 г. в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, на I етаж, гише „Деловодство”.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. 0720/68212.

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

Кмет на Община Етрополе