Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

24 Февруари 2023 | 15:03 Прочетена: 441

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

 

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,

във връзка с чл.14, ал. 7 и ал. 2 от Закона за общинската собственост

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект, съгласно издадено Становище на гл. архитект от 06.10.2022 г., находящо се на територията на стадион „Чавдар“ – под трибуна запад 1 в УПИ IV – „Спортен терен“, кв. 86 по плана на гр. Етрополе, актуван с АПОС № 2908/12.08.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 643/12.08.2019 г., Акт № 81, том III, имотна партида 6669 - включващ: две помещения и санитарен възел, находящи се на кота – 0.00, с обща полезна площ от 46.44 кв. м., за срок от 5 (пет) години.

           Търгът ще се проведе на 21.03.2023 г. от 10:00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 28.03.2023 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 255.42 (двеста петдесет и пет и  0.42) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване 13.00 (тринадесет) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 26.00 (двадесет и шест) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 20.03.2023 г., а при повторен търг до 27.03.2023 година.

4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 20.03.2023 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 27.03.2023 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише Каса.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 20.03.2023 г., а при повторен търг на 27.03.2023 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.

           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ