Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

10 Януари 2023 | 14:42 Прочетена: 307

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост


                                       ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:
Първи етаж от двуетажна сграда – „Арнаудова къща“, построена в УПИ VI – 908, пл. „Зольовец“ № 2, кв. 94 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актувана с АОС № 826 от 27.05.2009 г., с предназначение за „Кафе - клуб“, с площ от 77.00 кв. м., за срок от 5 (пет) години.
           Търгът ще се проведе на 26.01.2023 г. от 11:00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 02.02.2023 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 269.50 (двеста шестдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева, без включен ДДС.
2. Стъпка на наддаване 20.00 (двадесет) лева.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 25.00 (двадесет и пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 25.01.2023 г., а при повторен търг до 01.02.2023 година.
4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 25.01.2023 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 01.02.2023 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 25.01.2023 г., а при повторен търг на 01.02.2023 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.
           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ