Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

30 Септември 2022 | 10:27 Прочетена: 472

                                                 ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

        На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   собственост,   във  връзка
    чл. 35,  ал. 1 от  Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение  №  461 от                09.09.2022 г. /Протокол № 35/ на Общински съвет – Етрополе

                                   ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

        за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС №     167/20.11.2000 г., представляващ: Урегулиран  поземлен  имот  /УПИ   II – 2017,  квартал      161  по  подробния  устройствен план на гр. Етрополе, с площ в размер на 534 /петстотин     тридесет и четири/ кв.м.
        Търгът  ще  се  проведе на 20.10.2022 г. от 10:00  часа  в  административната сграда на
    Община Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, стая 312, етаж трети. При неявяване на     кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.10.2022 г., в същия     час, на същото място,     при същите условия и ред.
        Търгът  ще се проведе при следните условия:
        1. Начална тръжна цена: 6860.00 /шест хиляди осемстотин и шестдесет/ лева, без ДДС.
        2. Стъпка на наддаване: 343 /триста четиридесет и три/ лева.
        3. Размерът за депозита за участие в търга е  480.20  /четиристотин и осемдесет, 0.20/     лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД,  клон Етрополе, по сметка  № IBAN BG 17     CECB     9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община     Етрополе, стая 210, втори етаж до 16:00 часа на 19.10.2022 г., а при повторен търг на     26.10.2022 г.
4. Цена  на  тръжната  документация: 60.00 /шестдесет/ лева, без  включен  ДДС, която  може  да бъде закупена  до 19.10.2022 г. всеки   работен  ден от 8:00 до 16:00,  а при  повторен   търг до 26.10.2022 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „Каса”.
           5.  Оглед    на   обекта   може   да   се  извършва   всеки   работен   ден   до  деня   преди  
провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.  Заявления  за  участие  в  търга  се  подават  до  17:00  часа  на  19.10.2022 г.,  а  при
повторен  търг  на  26.10.2022 г. в  сградата на  Общинска  администрация – Етрополе,  първи
етаж, гише «Деловодство».
За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, тел.: 0720/68212,
                                                                                                                       


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/
Кмет на Община Етрополе