Категории

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади

27 Юли 2022 | 16:14 Прочетена: 269

          На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 102 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд по землища, посочени в Приложение № 1, за срок от една стопанска година- 2022/2023 г.