Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

26 Юли 2022 | 16:36 Прочетена: 251

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

                   На   основание   чл. 116  от  Наредба     5  за  общинската   собственост,   във  връзка

       чл. 35,  ал. 1 от  Закона  за  общинската  собственост  и  в  изпълнение  на  Решение  № 437 от               28.06.2022 г. /Протокол № 33/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

                   за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС №    3240/24.03.2022 г., представляващ:

                   Поземлен имот с идентификатор 27632.642.10 /две, седем, шест, три, две, точка, шест,          четири, две, точка, десет/, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш     Самоков“, с НТП „За друг вид застрояване“, с площ от 1636 /хиляда шестстотин тридесет и   шест/ кв.м.

                   Търгът  ще  се  проведе на 18.08.2022 г. от 11:00  часа  в  административната сграда на

       Община Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, стая 312, етаж трети. При неявяване на   кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.08.2022 г., в същия час, на същото място,        при     същите условия и ред.

                   Търгът  ще се проведе при следните условия:

                   1. Начална тръжна цена: 7050.00 /седем хиляди и петдесет/ лева, без ДДС.

                   2. Стъпка на наддаване: 352.50 /триста петдесет и два, 0.50/ лева.

                   3. Размерът за депозита за участие в търга е 493.00 /четиристотин деветдесет и три/        лева,   който следва да се внесе в банка ЦКБ АД,  клон Етрополе, по сметка  IBAN BG 17            CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община           Етрополе, стая 210, втори етаж до 16:00 часа на 17.08.2022 г., а при повторен търг на     24.08.2022.

4. Цена  на  тръжната  документация:  60.00  лева,  без  включен  ДДС,  която  може  да

бъде закупена  до 17.08.2022 г. всеки   работен  ден от 8:00 до 16:00,  а при  повторен  търг  до

24.08.2022 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „Каса.

           5.  Оглед    на   обекта   може   да   се  извършва   всеки   работен   ден   до  деня   преди 

провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.  Заявления  за  участие  в  търга  се  подават  до  17:00  часа  на  17.08.2022 г.,  а  при

повторен  търг  на  24.08.2022 г. в  сградата на  Общинска  администрация – Етрополе,  първи

етаж, гише «Деловодство».

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, тел.: 0720/68212,

                                                                                                                       тел.: 0720/68257.

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/

Кмет на Община Етрополе