Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

26 Юли 2022 | 16:34 Прочетена: 184

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

 

                   На   основание   чл. 116  от  Наредба     5  за  общинската   собственост,   във  връзка

       чл. 35,  ал. 1 от  Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение    439 от                    28.06.2022 г. /Протокол № 33/ на Общински съвет – Етрополе

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

                   за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС №    3225/25.11.2021 г., представляващ: Урегулиран  поземлен  имот  /УПИ/  ХIV226,  квартал        24  по  подробния  устройствен план на с. Лъга с площ в размер на 996 /деветстотин        деветдесет и шест/ кв.м.

                   Търгът  ще  се  проведе на 16.08.2022 г. от 10:00  часа  в  административната сграда на

       Община Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, стая 312, етаж трети. При неявяване на   кандидати, повторен търг ще се проведе на 23.08.2022 г., в същия   час, на същото място,        при същите условия и ред.

                   Търгът  ще се проведе при следните условия:

                   1. Начална тръжна цена: 12210.00 /дванадесет хиляди двеста и десет/ лева, без ДДС.

                   2. Стъпка на наддаване: 610.50 /шестстотин и десет, 0.50/ лева.

                   3. Размерът за депозита за участие в търга е  610.50  /шестстотин и десет, 0.50/ лева,          който следва да се внесе в банка ЦКБ АД,  клон Етрополе, по сметка  IBAN BG 17 CECB           9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе,          стая 210, втори етаж до 16:00 часа на 15.08.2022 г., а при повторен търг на 22.08.2022 г.

4. Цена  на  тръжната  документация:  60.00  лева,  без  включен  ДДС,  която  може  да

бъде закупена  до 15.08.2022 г. всеки   работен  ден от 8:00 до 16:00,  а при  повторен  търг  до

22.08.2022 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „Каса.

           5.  Оглед    на   обекта   може   да   се  извършва   всеки   работен   ден   до  деня   преди 

провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6.  Заявления  за  участие  в  търга  се  подават  до  17:00  часа  на  15.08.2022 г.,  а  при

повторен  търг  на  22.08.2022 г. в  сградата на  Общинска  администрация – Етрополе,  първи

етаж, гише «Деловодство».

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, тел.: 0720/68212,

                                                                                                                       тел.: 0720/68257.

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      /п/

Кмет на Община Етрополе