Категории

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

17 Март 2022 | 13:08 Прочетена: 304

                                            З А П О В Е Д   № РД-15-129/17.03.2022 год.
                                                          
       На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112  ал. 1 т. 1 от Закона за горите, чл. 5 ал. 1, т. 1, чл. 46 т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни продукти и в изпълнение на Решение №367/29.12.2021 г. на Общинския съвет-Етрополе и утвърден график от Кмета на Община Етрополе