Категории

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

29 Ноември 2021 | 11:36 Прочетена: 428

 

З А П О В Е Д

№ РД-15-725/29.11.2021 год.

                                                         

                На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112  ал. 1 т. 1 от Закона за горите, чл. 5 ал. 1, т. 1, чл. 46 т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни продукти и в изпълнение на Решение №206/28.01.2021 г. на Общинския съвет-Етрополе и утвърден график от Кмета на Община Етрополе