Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

19 Ноември 2021 | 13:36 Прочетена: 654

                                                ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  

                                  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,
                        във връзка с чл.35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на
                           Решение №  334/20.10.2021 г. /Протокол № 25/ на Общински съвет - Етрополе

                                                     ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС  № 1149/11.06.2012 г., представляващ:
            Имот № 642.65 /шестстотин четиридесет и две точка шестдесет и пет/ по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“, с площ от 459.30 /четиристотин петдесет и девет,0.30/ кв. м.
           Търгът ще се проведе на 14.12.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.
           При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 21.12.2021 г. в същия час, на същото място и при същите условия.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 1837.20 /хиляда осемстотин тридесет и седем, 0.20/ лева, без ДДС.
2. Стъпка на наддаване: 10 % от определената начална тръжна цена в размер на 184.00 /сто осемдесет и четири/ лева.
3. Депозит за участие в търга: 10% от определената начална тръжна цена в размер на 184.00 /сто осемдесет и четири / лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 13.12.2021 г., а при повторен търг до 20.12.2021 година.
4. Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 13.12.2021 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 20.12.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 13.12.2021 г., а при повторен търг на 20.12.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.
           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257, 0720/68212.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/   
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ