Категории

Прекратявам процедура за провеждане на публичен търг

28 Октомври 2021 | 16:08 Прочетена: 412

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

  РД-15-658/28.10.2021 г.

 

 

  На основание  чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от  Закона  за  местното  самоуправление и  местната администрация и чл. 99, т. 1 от Административно–процесуалния кодекс, във връзка с допусната явна фактическа грешка,

 

О Т М Е Н Я М :

 

  Заповед № РД-15-629/05.10.2021 г. и прекратявам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХIV- 123, квартал 30  по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 803 /осемстотин и три/ кв.м., при граници: улица, УПИ ХIII – 123, УПИ IV – 127 и УПИ ХV -122, актуван с АЧОС № 3205/14.06.2021 г.и вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе с вх. Рег. № 404 от 15.06.2021 г., Акт № 67, том II, имотна партида 11870.

 

             Към 27.10.2021 г. има закупена една тръжна документация и постъпило едно заявление за участие в насрочения търг за 28.10.2021 г. от 10.00 часа.

 

             Стойността на закупената тръжна документация, както и стойността на внесения депозит да бъдат възстановени на кандидата.

 

             Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на общинска администрация Етрополе и да се публикува на сайта на Община Етрополе.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

             Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

         

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/

 

Кмет на Община Етрополе