Категории

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

18 Октомври 2021 | 10:27 Прочетена: 423

 

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

 

 

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,

 във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост

 
 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

 

Терен под № 43, съгласно цялостна схема за разполагане по чл. 56 от ЗУТ, одобрена от гл. архитект на 11.05.2001 г., находящ се на ъгъла на бул. „Руски“ и ул. „27 ноември“, част от УПИ I, кв. 20 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за поставяне на преместваем обект: Павилион за продажба на вестници и списания с площ от 5.00 кв. м., съгласно подробна схема по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет - Етрополе, одобрена от Главния архитект на Община Етрополе, за срок от 5 (пет) години.

 

           Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 10:00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 16.11.2021 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 17.50 (седемнадесет и 0.50) лева, без включен ДДС.

 

2. Стъпка на наддаване 1.70 (един и 0.70) лева.

 

3. Размерът на депозита за участие в търга е 1.70 (един и 0.70) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16:00 часа на 08.11.2021 г., а при повторен търг до 15.11.2021 г.

 

4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 08.11.2021 г. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, а при повторен търг до 15.11.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише Каса.

 

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

 

6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 17:00 часа на 08.11.2021 г., а при повторен търг на 15.11.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.

 

           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ