Категории

Община Етрополе организира публичен търг с явно наддаване

05 Октомври 2021 | 14:40 Прочетена: 390

 

На  основание  чл.116 от  Наредба  № 5  за  общинската  собственост,  във връзка  чл. 35,  ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 322/ 14.09.2021 г. /Протокол № 24/ на Общински съвет – Етрополе, 

 

Община Етрополе организира публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 3205/14.06.2021 г. представляващ:     

 

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХIV-123, квартал 30 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 803 /осемстотин и три/ кв.м., при граници:  улица, УПИ ХIII – 123, УПИ IV – 127 и УПИ ХV – 122.

 

Продажбата ще се извърши на 28.10.2021 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая 312, етаж трети.

 

                При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 04.11.2021 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1.       Начална тръжна цена: 8030.00 /осем хиляди и тридесет/ лева, без ДДС.

 

2.       Стъпка на наддаване: 7 % от началната тръжна цена в размер на  562.00 /петстотин шестдесет и два/ лева, без ДДС.

 

3.       Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена в размер на  803 /осемстотин и три/ лева без ДДС който се внася до 16.00 часа на 27.10.2021 г., а при повторен търг на 03.11.2021 г.

 

4.       Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 27.10.2021 г., а при повторен търг на 03.11.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише каса.

 

5.       Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди датата на провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

 

6.       Заявления за участие в търга  се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 27.10.2021 г., а при повторен търг на 03.11.2021 г.

 

 

 

За справки:, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.

 

 

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ        /п/

 

Кмет на Община Етрополе