Категории

Публичен търг с тайно наддаване

05 Август 2021 | 18:07 Прочетена: 458

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 103 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, останали свободни след провеждане на търга по 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, за срок от 1 /една/ година за стопанската 2021/2022 г. по землища, както следва:

 

Списък от файлове
обява ал. 14 Преглед