Категории

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

26 Май 2021 | 16:32 Прочетена: 453

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 271/ 05.05.2021 г.на Общински съвет – Етрополе,  
Община Етрополе  обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 3147/15.02.2021 г. представляващ:      
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-19, квартал 5 по подробния устройствен план на с. Бойковец, целият с площ от 596 /петстотин деветдесет и шест/ кв.м., при граници:  улица, озеленяване, поземлен имот № 17, Поземлен имот № 18 и УПИ II – 19.
Продажбата ще се извърши на 15.06.2021 г. от 10.30 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая 312, етаж трети.
    При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.06.2021 г. в същия час, на същото място и при същите условия.
Търгът ще се проведе при следните условия:
1.    Начална тръжна цена: 7152.00 /седем хиляди сто петдесет и два/ лева, без ДДС.
2.    Стъпка на наддаване:  715.20 /седемстотин и петнадесет 0.20/ лева.
3.    Депозит за участие: 715.20 /седемстотин и петнадесет 0.20/ лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.06.2021 г., а при повторен търг на 21.06.2021 г.
4.    Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.06.2021 г., а при повторен търг на 21.06.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, гише „каса”.
5.    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди датата на провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
6.    Заявления за участие в търга  се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 14.06.2021 г., а при повторен търг на 21.06.2021 г.

За справки: Общинска администрация–Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе