Категории

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

27 Април 2021 | 15:45 Прочетена: 370

 

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 249/25.03.2021 г. на Общински съвет – Етрополе, 

 

            Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 157/20.11.2000 г представляващ:

 

            Незастроен  урегулиран поземлен имот VI – 2018, квартал 158 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 555 / петстотин петдесет и пет/ кв.м                  

 

            Търгът ще се проведе  на 18.05.2021 г. от 10:30 часа в сградата на Община Етрополе, етаж ІІІ, стая 312.

 

            При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 25.05.2021 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

1.      Начална тръжна цена: 5 550.00 /пет хиляди петстотин и петдесет/ лева без ДДС.

 

2.      Стъпка на наддаване: 444.00. / четиристотин четиридесет и четири/ лева

 

3.      Депозит за участие: 555.00 /петстотин петдесет и пет/ лева, който следва да се внесе до 16:00 часа на 17.05.2021 г., а при повторен търг на 21.05.2021 г.

 

4.      Цена на тръжната документация:  60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 17.05.2021 г., а при повторен търг на 21.05.2021 г. в сградата на Община Етрополе, етаж І, гише каса.

 

5.      Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди датата на провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

 

6.      Заявления за участие в търга  се подават в деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж І, в срок до 17.00 часа на 17.05.2021 г., а при повторен търг на 21.05.2021 г.

 

 

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68257.

 

 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/

 

Кмет на Община Етрополе