Категории

Обявление за процедура за съдебни заседатели

02 Юли 2024 | 09:30 Прочетена: 120

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в изпълнение на Решение №129 на Общински съвет-Етрополе от 25.06.2024 г. по Протокол №10, Общинският съвет открива процедура за определяне на 3 (трима) съдебни заседатели за Софийски окръжен съд.

I.    Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

            1. е на възраст от 21 до 68 години;

            2. има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

            3. има завършено най-малко средно образование;

            4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

            5. не страда от психически заболявания.

 

            Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

            1. е съдебен заседател в друг съд;

            2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

          3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

           4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Необходими документи за кандидатстване:

1.     заявление по образец (Приложение №1);

2.     подробна автобиография подписана от кандидата;

3.     нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4.     медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5.     декларация за съответствие с изискването на чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2);

            6.   писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (Приложение №3);

        7.   данни за контакт на две лица, към които Общински съвет-Етрополе да се обръща за препоръки (Приложение №4);       

            8.   мотивационно писмо;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

III.  Място и срок за подаване на документите:

Заявлението и приложените към него документи могат да се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в срок от 03.07.2024 г. до 17.07.2024 г. включително в деловодството на Общински съвет-Етрополе, етаж 2, стая 202 в сградата на Общинска администрация Етрополе, пл. „Девети септември“ №1.

IV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

            С Решение №129/25.06.2024 г., Общински съвет-Етрополе избра временна комисия, която да извърши проверка на документите и проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд.

Списъкът на допуснатите кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи се публикува на интернет страницата на Община Етрополе, секция „Общински съвет“ най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Публикуването на списъка на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, заедно с документите по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, следва да се извършва при спазване на принципите за „ограничение на целите" и „свеждане на данните до минимум", визирани в чл. 5, § 1, букви „б" и „в" на Регламент (ЕС) 2016/679. При оповестяването на документите следва да се заличат ЕГН-та, адреси и подписи на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, както и личните данни на трети лица.

            Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати, съставя доклад за протичането му и протокол от изслушването, които публикува на интернет страницата на Община Етрополе. Изготвя и внася в Общински съвет-Етрополе предложение за определяне на съдебните заседатели при Софийски окръжен съд, като приложи протокола от изслушването и доклада от провеждането му в 7-дневен срок преди гласуването.

            Общински съвет-Етрополе в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

 

 

БОРЯНА КЕРЕМИДСКА

Председател на Общинския съвет