Категории

ОБЯВА ЗА РАБОТА - ИНСПЕКТОР ЕКОЛОГ ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

30 Май 2024 | 20:05 Прочетена: 160

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността Инспектор „Еколог – зелена система“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Инспектор „Еколог – зелена система“:

            1. Да отговаря на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.

2. Образование – висше, минимална образователна степен – „професионален бакалавър по …“.

            3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години.

               4. Професионално направление – Екология“, „Екологично образование“, „Опазване на околната среда“, „Опазване на природната среда“, „Екология и устойчиво развитие“, „Екология на селищните райони“.

            5. Да притежават следните компетентности:

            Ориентация към резултати, работа в екип, работа с граждани, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.

            6. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

            7. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

            - предимство е професионален опит в направлението;

            - компютърни умения – добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

               - компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно                      прилагане на нормативни актове. 

            Кандидатите трябва да представят следните документи:

            1. Заявление до Кмета на община Етрополе.

            2. Автобиография по европейски формат.

            3. Копие от документ за завършено образование.

            4. Трудови/а книжки/а.

            5. Документи за придобита квалификация.

            Кратко описание на длъжността:

Организира и провежда политиката в общината по опазването и възпроизводството на околната среда в съответствие с действащите нормативни документи.

            Разработва прогнози и прави предложения за усъвършенстване на организацията по опазването на околната среда на територията на общината.

            Обобщава, съставя и предава на националните и областни статистически звена информация за околната среда на общината и управлението на отпадъците.

            Контролира прилагането на територията на общината нормативните актове, свързани с опазването на околната среда от организациите, ведомствата, фирмите и гражданите.

            Организира и осъществява контрол по извършване на сметосъбирането на територията на общината.

           

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

                       

            Срок за подаване на документите от 30.05.2024г. до 14.06.2024г. включително.  

 

            Документите на кандидатите се приемат в Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе,           в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

            За допълнителна информация – тел. 0720/68-203.

 

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе