Категории

ОБЯВА ЗА РАБОТА - ФЕЛДШЕР

30 Май 2024 | 20:04 Прочетена: 107

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността „Медицински фелдшер“

 

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Медицински фелдшер“:

 

            1. Да отговаря на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.

 

2. Образование – висше, минимална образователна степен „Бакалавър“.

 

            3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

 

            4. Професионално направление – медицински фелдшер или медицинска сестра.

 

            5. Да притежават следните компетентности:

 

- добри комуникативни умения;

 

- мотивация за работа в екип;

 

- умения и нагласа за работа с деца - физически и интелектуални.

 

            6. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

 

            7. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

 

            - предимство е професионален опит в направлението;

 

            - компютърни умения – добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

 

            -  предпочитана област на висшето образование медицина;

 

               - да познава общото законодателство и други нормативни и поднормативни актове, свързани със здравеопазването;

 

- специалното законодателство, свързано със социалното подпомагане и предоставянето на социални услуги - Закона за социалното подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за хората с увреждания и правилниците за тяхното прилагане, както и други нормативни и поднормативни актове, свързани с пряката му дейност.

 

            Кандидатите трябва да представят следните документи:

 

            1. Заявление до Кмета на община Етрополе.

 

            2. Автобиография по европейски формат.

 

            3. Копие от документ за завършено образование.

 

            4. Трудови/а книжки/а.

 

            5. Документи за придобита квалификация.

 

            Кратко описание на длъжността:

 

Медицинският фелдшер оказва медицинска помощ на децата и изпълнява всички дейности по опазване на тяхното здраве.

 

           

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

                       

 

            Срок за подаване на документите от 30.05.2024г. до 28.06.2024г. включително.  

 

 

 

            Документите на кандидатите се приемат в Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

 

            За допълнителна информация – тел. 0720/68-203.

 

 

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе