Категории

Съобщение

27 Май 2024 | 11:57 Прочетена: 103

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

 

Отдел “ТСУ,ИПиЕ”

 

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

 

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

на Павлина Стоянова Георгиева, с последен известен адрес: гр. София, ул. „проф. Георги Златарски(454), бл. 38, ет. 4, ап. 15

 

като н-к на Мария Димитрова Червенкова, заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,

че е изготвен проект за изменение на неприложения дворищно регулационен план на с. Млък Искър в частта на кв. 7, УПИ VІ-100, УПИ VІІ-100,101 и УПИ VІІІ-107.

Проектът е изложен в Общинската администрация, в Отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинска администрация гр. Етрополе.

 

 

Хр. Дочева

/гл. специалист „РПиОД”/