Категории

СЪОБЩЕНИЕ

23 Май 2024 | 00:00 Прочетена: 77

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Ганчо Георгиев Дицов, с последен известен адрес: гр. Хасково, ул. „Сливница” № 32 ет. 2, ап. 6- заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че със заповед  № РД-15-279/24.04.2024г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП - ПЗ (план за застрояване) за ПИ с идентификатор № 05147.259.16, м. „Плачков дол” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бойковец, община Етрополе, с цел промяна предназначението на имота, създаване на градоустройствена основа и определяне режима на застрояване.
          Проектът с издадената заповед е изложен в Общинска администрация Етрополе, дирекция „ТСУ”,   стая №102 /тел. 68239/ за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.
          На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваното лице има право да обжалва издадената заповед, чрез Община Етрополе до Софийски административен съд.

 

ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”