Категории

Съобщение

14 Май 2024 | 12:24 Прочетена: 103

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

С Ъ О Б Щ А В А ,

 

че с решение № 97 от 23.04.2024г. /протокол № 8/ на Общински съвет - Етрополе е одобрено задание и разрешено изработване, чрез възлагане от собственика на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 06608.229.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брусен, м. „Селището/ Краището”, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди - „За жилищно застрояване”.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(Публикувано на 14 Май 2024г.)

 

ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”