Категории

Съобщение

10 Май 2024 | 10:47 Прочетена: 86

СЪОБЩЕНИЕ

от

10.05.2024 г.

 

 

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-293/09.05.2024 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – ПР и ПЗ( план за регулация и план за застрояване) за УПИ ІІ-99,98 и УПИ ІІІ-98, кв. 13 по плана на с. Брусен Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.

 

 

гл. специалист „РПиОД”

/Хр. Дочева/