Категории

СЪОБЩЕНИЕ

09 Май 2024 | 10:13 Прочетена: 92

СЪОБЩЕНИЕ

№1-2/07.05.2024г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж№ 1/10.01.2024г., от Главния архитект на Община Етрополе, за извършването на строеж: ,,Спортна площадка за футбол на малко поле‘ в УПИ-II ,,Училилище‘‘, кв.45 по плана на с.Лопян , гр.Етрополе‘‘

Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област в 14-дневен срок от съобщението.

отдел „ТСУ,ИП и Е”