Категории

Обява за работа - Медицински фелдшер

30 Април 2024 | 16:54 Прочетена: 135

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността „Медицински фелдшер“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Медицински фелдшер“:

1. Да отговаря на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.

2. Образование – висше, минимална образователна степен „Бакалавър“.

3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

4. Професионална област – медицински фелдшер или медицинска сестра.

5. Да притежават следните компетентности:

- добри комуникативни умения;

- мотивация за работа в екип;

- умения и нагласа за работа с деца - физически и интелектуални.

6. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

7. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

- предимство е професионален опит в направлението;

- компютърни умения – добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

- предпочитана област на висшето образование медицина;

- да познава общото законодателство и други нормативни и поднормативни актове, свързани със здравеопазването;

- специалното законодателство, свързано със социалното подпомагане и предоставянето на социални услуги - Закона за социалното подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за хората с увреждания и правилниците за тяхното прилагане, както и други нормативни и поднормативни актове, свързани с пряката му дейност.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Етрополе.

2. Автобиография по европейски формат.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Трудови/а книжки/а.

5. Документи за придобита квалификация.

Кратко описание на длъжността:

Медицинският фелдшер оказва медицинска помощ на децата и изпълнява всички дейности по опазване на тяхното здраве.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите от 30.04.2024г. до 17.05.2024г. включително.

 

Документите на кандидатите се приемат в Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

За допълнителна информация – тел. 0720/68-203.

 

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе