Категории

СЪОБЩЕНИЕ

17 Април 2024 | 19:02 Прочетена: 114

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от

17.04.2024г.

 

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-250/16.04.2024г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия ПУП - ПР /план за регулация/ в обхвата на УПИ ІV-„ДПУ” в кв. 135 по плана на гр. Етрополе, с който се обособяват два нови УПИ – ІV и Х, с отреждане „За производствени и складови дейности” и ПУП - ПЗ /план за застрояване/ за новообразуваните УПИ.

 

Проектната  документация  е  изложена  в  Общинска администрация

 

Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102.

 

(Публикувано на 17 Април 2024г.)

 

ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”