Категории

Обява за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година

04 Април 2024 | 00:00 Прочетена: 238

  

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект за актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година, приета с Решение № 24/28.12.2023 г. по Протокол № 3 на Общински съвет – Етрополе и допълнена с Решения № 35/30.01.2024 г. по Протокол № 4 и 56/29.02.2024 г. по Протокол № 6, а именно:

 

§ 1. В раздел IV. – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да предостави под наем“, към т. 4.1. „Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова под точка, както следва:

„4.1.10. Недвижим имот – помещение – магазин, находящ се на бул. „Руски“№ 100, първи етаж, между оси 26 – 27, жилищен блок № 1, построен в УПИ II – „За жилищно строителство“, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе, актуван с АОС № 94/05.12.1997 г., с площ от 25.00 кв.м.“

 

§ 2. В раздел IV. – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да предостави под наем“, към т. 4.3.1. „Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ, с изключение на пасища, мери и ливади“, се добавят две под точки, както следва:

„4.3.1.1. Поземлен имот с идентификатор № 44313.64.15, находящ се в землището на с. Лопян, местност „Полето“, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения“ и с площ от 24.461 дка.

4.3.1.2. Поземлен имот с идентификатор № 44313.64.21, находящ се в землището на с. Лопян, местност „Полето“, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения“ и с площ от 14.693 дка.

 

§ 3. В раздел V. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 5.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажби, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или конкурс ”, се добавя нова подточка, както следва:

„5.1.9. Поземлен имот с идентификатор № 27632.641.68, находящ се в землище гр. Етрополе, местност „Баш Самоков”, с площ от 899 кв.м., актуван с АЧОС № 3443 от 15.08.2022 г.“

 

§ 4. В раздел V. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 5.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части

/неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/”, се добавят пет нови подточки, както следва:

 

„5.4.5. Реална част в размер на 87 кв.м. от УПИ I – 640, квартал 179 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 729 кв.м., актуван с АЧОС № 3908/22.02.2024 г.

5.4.6. Реална част в размер на 100 кв.м. от УПИ VI – 48, квартал 210 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 797 кв.м., актуван с АЧОС № 790/03.04.2008 г.

5.4.7. Реална част в размер на 97 кв.м. от УПИ V – 48, квартал 210 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 767 кв.м., актуван с АЧОС № 778/31.03.2008 г.

5.4.8. Реална част в размер на 13 кв.м. от УПИ I – 1485, квартал 129 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 570 кв.м., актуван с АЧОС № 3909/06.03.2024 г.

5.4.9. Реална част в размер на 18 кв.м. от УПИ XVI – 170а, квартал 17 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 439 кв.м., актуван с АЧОС № 3912/22.03.2024 г.“

 

 

 

 

инж. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ /п/

Кмет на Община Етрополе