Категории

СЪОБЩЕНИЕ

27 Март 2024 | 00:00 Прочетена: 40

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”

 

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

 

 

С Ъ О Б Щ А В А,

 

  че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на нереализирано озеленяване – План за регулация и План за застрояване в частта на имот пл. № 666, срещу кв. 141 и кв. 142 –обособяване на нов квартал 232 и нов УПИ І-666 с отреждане „За търговска и складова дейност”.

         Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

 

27.03.2024 г.                                            гл. специалист “РПиОД”

 

                                                                                /Хр. Дочева/