Категории

СЪОБЩЕНИЕ

27 Март 2024 | 08:43 Прочетена: 53

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-191/26.03.2024 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за  изменение на ПУП-ПЗ (план за застрояване) в обхват: поземлени имоти с идентификатори 27632.640.767, 27632.640.845, 27632.640.739, 27632.640.746, 27632640.747, 27632.640.748, 27632.640.749, 27632.640.750, 27632.640.751, 27632.640.755, 27632.640.781 и 27632.640.1892 по КККР на гр. Етрополе.

                                     

гл. специалист „РПиОД”                                              

       /Хр. Дочева/