Категории

СЪОБЩЕНИЕ

26 Март 2024 | 00:00 Прочетена: 26

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

Отдел  “ТСУ,ИПиЕ

 

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

 

 

С Ъ О Б Щ А В А,

 

  че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП на с. Брусен в частта на имоти пл. №№ 98 и 99, кв. 13 - План за улична регулация (ПУР) – премахване на нереализирана улица с о.т. 23-35-36 и проектиране на улица тупик с о.т. 23-35, по имотните граници на имот пл. № 98 и План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ ІІ-99,98 и УПИ ІІІ-98, кв. 13

 Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

 

26.03.2024 г.                                            Гл. специалист “РПиОД”

 

                                                                                /Хр. Дочева/