Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

11 Март 2024 | 15:31 Прочетена: 182

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-138/08.03.2024 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация в частта на УПИ VІ-100, УПИ VІІ-100,101 и УПИ VІІІ-107, кв. 7, с. Млък Искър, изменение на дворищнорегулационните линии в съответствие с имотните граници.

           

 

 

        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 11.03.2024 г.)

Гл. специалист „РПиОД”