Категории

Проект на Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и комунално стопанство - Етрополе”

01 Март 2024 | 00:00 Прочетена: 230

             На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и комунално стопанство - Етрополе”. Проектът е придружен с мотиви за приемането му.

 

  Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и комунално стопанство - Етрополе” в 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на официалната интернет страница на Община Етрополе, на е-mаil адрес:

obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация, на първия етаж.