Категории

Заповед на основание чл.99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

06 Март 2024 | 15:47 Прочетена: 199

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68243, obstina@etropolebg.com

З А П О В Е Д

 

№ ……………………….

 

На основание чл.99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл. 140а, ал. 4 от от Наредба № РД 02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и протокол № 2/29.02.2024 г. от проведено заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-15-462/17.08.2023 г. г. на Кмета на Община Етрополе, във връзка с постъпили заявления №№ 94-00-625/15.08.2023 г. от Стефан Василев Василев, 94-00-996/18.12.2023 г. от Симеонка Мирчева Василева

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се заличи адресната рагистрация по настоящ адрес от 02.08.2023 г. на лицето Валентина ******* Тенчева, ЕГН **********, извършена на адрес: гр. Етрополе, ул. Пролет“ № 3А, поради нарушение на чл. 99, ал. 1 от ЗГР.

 

            Екземпляр от заповедта да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация –Етрополе, както и да бъде публикуван в официалния сайт на община Етрополе.

 

            Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването й. На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено чрез ТЗ „ГРАО“ София област на ГД „ГРАО“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройство за автоматизирано заличаване на адресната регистрация от регистъра на населението.

 

Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересоване страни за сведение и изпълнение.

 

 

 

Инж. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ