Категории

СЪОБЩЕНИЕ

07 Февруари 2024 | 10:18 Прочетена: 160

ДО:

 

Илия Лазаров Саев,

 

 с последен известен адрес: гр. София, ул. „Аксаков” Бл. 7, вх. Б, ет.1, ап. 2

 

Деляна Лазарова Саева-Фаризели,

 

 с последен известен адрес: гр. Бургас,  ж.к. Меден Рудник, бл. 28,  ет. 2, ап. 4

 

Тодорка Георгиева Райковска-Вапцарова

 

 с последен известен адрес: гр. София,  р-он Оборище, ул. „Върбица”, № 4,  ет. 4, ап. 7

 

Ивелина Тодорова Колева и като законен представител на Огнян Николаев Марков и Калоян Николаев Марков,

 

с последен известен адрес: гр. Пловдив,  ул. „Розова Долина”, № 8,  ет. 4, ап. 5,

 

заинтересовани лица, които не са намерени на адреса на който са регистрирани.

 

 

 

            На основание чл. 26, ал.1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че от

 

Албена Йорданова Панайотова е подадено заявление вх. № УТ-09-94/19.12.2023 г., с което желае да бъде допълнен кадастралния план на гр. Етрополе в частта на УПИ ХІV-1066,1067,1068, кв. 197. За урбанизираната територия на гр. Етрополе е действащ кадастрален план и регистри/разписни списъци/ към него, одобрени със заповед № РД-15-74/14.04.1997 г.

 

            За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани, следва да допълним кадастралния план на гр. Етрополе, относно имот пл. № 1066, съгласно проект за изменение на кадастралния план, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.

 

            Проектът за изменение включва допълване кадастралния план на гр. Етрополе в частта на УПИ ХІV-1066,1067,1068, кв. 197- нанасяне очертанията на сграда, допълващо застрояване, долепена до двуетажната жилищна сграда, построена в имот пл. № 1066, собственост на Албена Йорданова Панайотова. С промяната не се засягат имоти пл. № 1067 и имот пл. № 1068.

 

Заявлението и геодезическото заснемане са изложени в отдел „ТСУ,ИПиЕ”.

 

На основание чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, в 7 дневен срок от изтичане на срока, за който съобщението е поставено на таблото и публикувано  в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица могат  да се запознаят с исканото изменение и да изразят писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представят документи, доказващи претенции на права.

 

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените, процедурата по допълване кадастралния план на гр. Етрополе, по отношение на имот пл. № 1066, кв. 197 ще бъде продължена.

 

 

 

Отдел „ТСУ,ИПиЕ“                             публикувано на 07.02.2024 г.