Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 05.02.2024 г.

05 Февруари 2024 | 10:47 Прочетена: 165

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-055/01.02.2024 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план на с. Лъга –  изменение на уличната регулация на улица с о.т. 50-51-52 и ПР и ПЗ  за УПИ ІІІ-142; УПИ ІХ-142 и УПИ ХІ-142, кв. 16.

Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.

                                            

гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 05.02.2024 г.)

       /Хр. Дочева/