Категории

СЪОБЩЕНИЕ № 4-2/31.01.2024г..

01 Февруари 2024 | 12:09 Прочетена: 233

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №4/31.01.2024г. относно извършването на строителство на строеж: ,,Преустройство на съществуваща сграда в кафе-аперитив с детски кът‘‘, находяща се в УПИ-VIII ,,За търговия и обществено обслужване‘‘, кв. 198 по ПУП на гр. Етрополе , община Етрополе, представляващ пета категория строеж съгласно ал. 137, ал.(1), т.5, буква ,,г‘‘ от ЗУТ.

Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

       На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

отдел „ТСУ,ИП и Е”